Nine Silver Birches, Shibetsu, Hokkaido, Japan (2009) Michael Kenna